آسیا خودرو

مرحله جدید پیش فروش محصولات ایرانخودرو-اسفند 96

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو به همراه "تخفیف خرید محصول ایرانی"، از روز چهارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح زیر می باشد.

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو به همراه "تخفیف خرید محصول ایرانی"، از روز چهارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح زیر می باشد.

طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/02 فعال می گردد. 

 

جدول شماره 1 :

جدول شماره 2 :

جدول شماره 3 :

جدول مبالغ تخفیف خرید محصول ایرانی :

شرایط ویژه بخشنامه:

 

"تخفیف خرید محصول ایرانی" قابل ارائه در این بخشنامه، صرفاً در صورت واریز نقدي مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

"هدیه همکاري در تولید" قابل ارائه در جدول شماره 2 پیوست، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد؛ پرداخت این هدیه در قراردادهاي انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد.